Artikelen

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die met Advocatenkantoor Engelsman worden afgesloten, voor zover niet uitdrukkelijk, schriftelijk, anders is overeengekomen.

Artikel 2
Opdrachten komen enkel tot stand door schriftelijke bevestiging hiervan.
De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel 3
In de schriftelijke opdrachtbevestiging, zoals genoemd in artikel 2, wordt het overeengekomen uurtarief vermeld, en ook tevens de andere voorwaarden waaronder de opdracht is aanvaard. Het uurtarief wordt in de opdrachtbevestiging exclusief BTW, kantoorkosten (6%) en verschotten (o.a. leges, griffierecht etc.) genoemd.

Artikel 4
Indien namens de opdrachtgever een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) wordt aangevraagd i.v.m. de betaling van de werkzaamheden, dient de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Engelsman de door de RvR vastgestelde eigen bijdrage te voldoen.

Artikel 5
De verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting.

Artikel 6
Betaling van de geleverde diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
Betaling dient te geschieden door overmaking op een bankrekening zoals opgegeven door Advocatenkantoor Engelsman.

Artikel 7
Advocatenkantoor  Engelsman kan van de opdrachtgever verlangen dat vóór aanvang van de werkzaamheden een voorschot betaald dient te worden. Dit zowel in zaken waarin de opdrachtgever betalend wordt bijgestaan als in zaken op toevoegingsbasis.

Artikel 8
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is er een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. In geval van incassomaatregelen zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ad 10% procent over het verschuldigde. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betaling is Advocatenkantoor Engelsman gerechtigd de werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten.

Artikel 9
De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Engelsman en haar werknemers is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

Artikel 10
De opdrachtgever vrijwaart Advocatenkantoor Engelsman tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de door Advocatenkantoor Engelsman ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 11
Bij het inschakelen van derden (zoals een deurwaarder) zal Advocatenkantoor Engelsman de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Advocatenkantoor Engelsman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelswijze van deze derden.

Artikel 12
De opdrachtgever verleent bij voorbaat toestemming om de informatie waarvan kennisneming door andere personen werkzaam bij Advocatenkantoor Engelsman dan direct bij de opdracht betrokken  personen nuttig dan wel noodzakelijk is, ter kennis van die anderen te brengen. In zaken waarin de opdrachtgever bij wordt gestaan op basis van een toevoeging, verleent de opdrachtgever bij voorbaat toestemming om alle benodigde informatie en/of processtukken aan de RvR  te geven/ te overleggen ter verkrijging van een toevoeging van de RvR.

Artikel 13
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende opdrachten en op alle vervolgopdrachten.

Artikel 14
De dossiers zullen voor de duur van vijf jaar worden bewaard na het beëindigen van de zaak. Na deze termijn kan door Advocatenkantoor Engelsman worden besloten om het dossier te vernietigen.

Artikel 15
Op de overeenkomsten tussen Advocatenkantoor Engelsman en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 16
De Rechtbank Rotterdam is bevoegd om te oordelen over geschillen tussen Advocatenkantoor Engelsman en de opdrachtgever, één en ander voorzover enige dwingende rechtelijke bepaling geen andere bevoegde (rechtelijke) instantie aanwijst.