Sociaal zekerheidsrecht

Nederland kent een uitgebreid publiek stelsel van regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid. Dit stelsel is bedoeld om inkomen en/of verzorging te garanderen voor mensen die, tijdelijk of blijvend, niet (langer) in staat worden geacht om zelf in voldoende inkomen en/of verzorging te voorzien.

De vele en voortdurend veranderende regelgeving maakt dit rechtsgebied complex. mr. Amber Engelsman biedt deskundige rechtshulp. Zij kan u bijstaan bij verschillende procedures tegen onder andere gemeenten (sociale dienst), het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de DUO en de Belastingdienst.

Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen zaken die onder andere betrekking hebben op:

  • uitkeringen bij werkloosheid (bijvoorbeeld WW en bijstand);
  • uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte (bijvoorbeeld Ziektewet, WIA, WAJONG, IOAW en IOAZ);
  • voorzieningen voor mensen met een beperking ( indicatiestellingen, PGB en WMO);
  • AOW, kinderbijslag (AKW) en uitkeringen van nabestaanden (Anw);
  • Studiefinanciering (DUO-zaken);
  • Toeslagen (indien juridisch complex en niet enkel rekenkundig van aard).

 

Asielrecht

Iemand kan onder bepaalde voorwaarden asiel krijgen in Nederland. Onder meer in de volgende gevallen kan iemand in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning asiel:

  • als de vluchteling in het land van herkomst wordt vervolgd op grond van zijn ras, godsdienst, LHBTI-zijn, nationaliteit, politieke overtuiging en/of omdat hij of zij bij een bepaalde sociale groep hoort;
  • als de vluchteling in het land van herkomst risico loopt op marteling of onmenselijke of vernederende bestraffing.

mr. Amber Engelsman is gespecialiseerd in het asielrecht. Zij staat vluchtelingen bij vanaf de eerste aanmelding in Nederland. Indien nodig zal zij voor de vluchteling procederen.

Advocatenkantoor Engelsman